Ngân sách có trách nhiệm giới hướng đến xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái: Sáng kiến của TP. Hồ Chí Minh trong cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng

Báo cáo mong muốn phác họa cụ thể sự vận hành của nguyên tắc bình đẳng giới trong Luật Ngân sách nhà nước 2015 trong lĩnh vực cụ thể là giao thông công cộng. Báo cáo ghi lại những kết quả ban đầu, thách thức cũng như khó khăn trong việc thực hiện sáng kiến ngân sách có trách nhiệm giới trong quản lý vận tải hành khách công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020 nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và hướng đến thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Báo cáo này được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa UN Women Việt Nam và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với sự tham gia cộng tác của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố trực thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Published by
UN Women