Publication

Ngân sách có trách nhiệm giới hướng đến xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái: Sáng kiến của TP. Hồ Chí Minh trong cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng

28 May 2021

Published by

UN Women

Goals we are supporting through this initiative