Publication

Tóm tắt khuyến nghị chính sách: Lồng ghép các vấn đề giới/phụ nữ di cư vào Chiến lược Phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam

12 July 2021

Published by

UN Women
File type: PDF
Downloads: 77

Goals we are supporting through this initiative