Cơ sở dữ liệu Không để ai lại phía sau (LNOB) về Dân tộc thiểu số

Cơ sở dữ liệu Không ai để lại Phía sau (LNOB) về Dân tộc thiểu số là một sáng kiến ​​chung của Liên hợp quốc do bảy cơ quan (FAO, UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF và UN Women) hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong xây dựng.

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

FAO, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF

Những người tổ chức khác

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Xóa nghèo
Không còn nạn đói
Sức khỏe và có cuộc sống tốt
Giáo dục có chất lượng
Bình đẳng giới
Nước sạch và vệ sinh
Năng lượng sạch với giá thành hợp lý
Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế
Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng
Giảm bất bình đẳng
Các thành phố và cộng đồng bền vững
Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm
Hành động về khí hậu
Tài nguyên và môi trường biển
Tài nguyên và môi trường trên đất liền
Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ
Quan hệ đối tác vì các mục tiêu

About the initiative