Câu chuyện

Strengthening Border Management in Viet Nam to Counter Transnational Organized Crime

23 tháng 8 2021
Caption: International border crossing between Viet Nam and China

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này