Ấn phẩm

Hướng dẫn Thúc đẩy và Thực hiện Ngân sách có trách nhiệm Giới trong Chương trình 135

05 tháng 7 2019

Xuất bản bởi

UN Women

Xuất bản với sự hợp tác của

Government of Ireland
Committee of Ethnic Minority Affairs
File type: PDF
Downloads: 763
File type: PDF
Downloads: 1510

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này