Ấn phẩm

Tài liệu hướng dẫn về lập Ngân sách có trách nhiệm giới trong hoạt động thẩm tra và giám sát thực hiện ngân sách của Hội đồng nhân dân

03 tháng 6 2019
GRB 2019

Xuất bản bởi

UN Women

Xuất bản với sự hợp tác của

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố Hồ Chí Minh
File type: PDF
Downloads: 462
File type: PDF
Downloads: 1165

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này