Câu chuyện

Đã đến lúc chúng ta thực hiện cam kết để không bỏ ai lại phía sau

21 tháng 9 2020
Caption: The workshop was co-chaired by Mr. Nguyen Hoang Mai (middle), Vice Chair of the Parliamentary Committee on Social Affairs and Ms. Naomi Kitahara (left), UNFPA Representative in Viet Nam.

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này