Câu chuyện

Ngôi nhà “Ánh Dương”, nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới tại tỉnh Quảng Ninh

22 tháng 10 2020
Caption: Lễ ký kết và bàn giao giữa UNFPA, KOICA và Ngôi nhà Ánh Dương
Photo: © UNFPA Vietnam

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này