Publication

NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI: SÁNG KIẾN TỪ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN MIỀN NÚI VÀ VÙNG SÂU VÙNG XA (CHƯƠNG TRÌNH 135)

23 August 2021

Published by

UN Women
File type: PDF
Downloads: 305

Goals we are supporting through this initiative