Ấn phẩm

NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI: SÁNG KIẾN TỪ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN MIỀN NÚI VÀ VÙNG SÂU VÙNG XA (CHƯƠNG TRÌNH 135)

23 tháng 8 2021

Xuất bản bởi

UN Women
File type: PDF
Downloads: 282

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này