Mục tiêu Phát triển Bền vững 5

Bình đẳng giới

Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái

5
Các tổ chức
ILO
UNAIDS
UNDP
UNFPA
UNICEF
UNODC
WHO

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này