Sustainable Development Goal
5

Bình đẳng giới

Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái

Các tổ chức

ILO
Tổ chức Lao động Quốc tế
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Our work on Gender Equality is linked to these other Sustainable Development Goals: