Mục tiêu Phát triển Bền vững 4

Giáo dục có chất lượng

Đảm bảo Giáo dục có chất lượng, bao trùm và công bằng, đồng thời thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

4
Các tổ chức
ILO
UNAIDS
UNDP
UNESCO
UNFPA
UNICEF

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này