Sustainable Development Goal
3

Sức khỏe và có cuộc sống tốt

Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy hạnh phúc cho mọi lứa tuổi

Các tổ chức

ILO
Tổ chức Lao động Quốc tế
IOM
Tổ chức Di cư Quốc tế
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc
UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Our work on Good Health and Well-being is linked to these other Sustainable Development Goals: