Mục tiêu Phát triển Bền vững 3

Sức khỏe và có cuộc sống tốt

Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy hạnh phúc cho mọi lứa tuổi

3
Các tổ chức
ILO
IOM
UNAIDS
UNDP
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNODC
WHO

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này