Mục tiêu Phát triển Bền vững 16

Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ

Thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập để phát triển bền vững, cung cấp quyền tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và bao trùm ở tất cả các cấp.

16
Các tổ chức
ILO
UNAIDS
UNDP
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNODC
WHO

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này