Câu chuyện

Thực hành tốt về thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng thi hành pháp luật khu vực Đông Nam Á

07 tháng 10 2021
Caption: Bà Suchaya Mokkhasen thảo luận về những thách thức liên quan đến tội phạm xuyên biên giới với một cán bộ cảnh sát trên sông Mê-kông ở huyện Nong Khai, Thái Lan.
Photo: © UNODC

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này