Story

Thực hành tốt về thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng thi hành pháp luật khu vực Đông Nam Á

07 October 2021
Caption: Bà Suchaya Mokkhasen thảo luận về những thách thức liên quan đến tội phạm xuyên biên giới với một cán bộ cảnh sát trên sông Mê-kông ở huyện Nong Khai, Thái Lan.
Photo: © UNODC

UN entities involved in this initiative

UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm

Goals we are supporting through this initiative