Liên hệ

Green One UN House,
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
(024) 3850 0100

Liên hệ với các tổ chức của chúng tôi

IFAD
Văn phòng IFAD Mekong
205-206, Tòa nhà 2 G
Van Phuc Diplomatic Compound
298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
+84 (0)24 37265104
ILO
48-50 Nguyen Thai Hoc
Hanoi, Vietnam
IOM
Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 38500100
UN-Habitat
Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
+84 24 38 237 232
UNAIDS
Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 38500100
UNESCO
Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 38500100
UNICEF
Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 38500100

Văn phòng Hà Nội
Ngôi nhà Xanh chung Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình
Hà Nội – Việt Nam
ĐT: +84 (024) 3.850.0100
Fax: +84 (024) 3.726.5520
WHO
Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 38500100