Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Photo: © UN in Viet Nam/Shutterstock

Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20/09/1977. Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam khởi đầu tập trung vào tái thiết sau chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo. Nhận thấy bối cảnh kinh tế và phát triển của Việt Nam thay đổi nhanh chóng, Liên Hợp Quốc mở rộng hỗ trợ sang tăng cường thể chế, chính sách, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục, nông nghiệp, v.v. Với mục tiêu xây dựng nhà nước bền vững và bao trùm, Liên Hợp Quốc đang hợp tác với Việt Nam để tăng tốc thành tựu SDG và hỗ trợ các ưu tiên phát triển quốc gia khác, tập trung vào bốn lĩnh vực chiến lược: Đầu tư vào con người; Đảm bảo chống chịu biến đổi khí hậu và bền vững môi trường; Thúc đẩy sự thịnh vượng và hợp tác; và Thúc đẩy công lý, hòa bình và quản trị toàn diện.

Photo: © UN in Viet Nam/Shutterstock

Cột mốc

Cột mốc quan trọng

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững tại Việt Nam

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững kêu gọi hành động toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường và khí hậu trái đất và đảm bảo mọi người ở khắp mọi nơi có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng. Đây là những mục tiêu mà Liên Hợp Quốc đang thực hiện ở Việt Nam.