Mục tiêu Phát triển Bền vững 1

Xóa nghèo

Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở tất cả mọi nơi

1
Các tổ chức
FAO
ILO
UNDP
UNFPA
UNICEF

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này