Sustainable Development Goal
1

Xóa nghèo

Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở tất cả mọi nơi

Các tổ chức

FAO
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc
ILO
Tổ chức Lao động Quốc tế
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc

Our work on No Poverty is linked to these other Sustainable Development Goals: