Câu chuyện

Khai thác công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy hòa nhập xã hội và bình đẳng giới

07 tháng 3 2023
Photo cover

Được viết bởi

Ms Pauline Tamesis

Pauline Tamesis

RCO
Điều phối viên Thường trú
 
 
 

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này