Sustainable Development Goal
14

Tài nguyên và môi trường biển

Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững

Các tổ chức

FAO
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc

Our work on Life Below Water is linked to these other Sustainable Development Goals: