Mục tiêu Phát triển Bền vững 14

Tài nguyên và môi trường biển

Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững

14
Các tổ chức
FAO
UNDP
UNESCO

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này