Câu chuyện

Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ trong phát triển con người với mức độ bất bình đẳng tăng chậm

09 tháng 12 2019

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này