Sustainable Development Goal
17

Quan hệ đối tác vì các mục tiêu

Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Các tổ chức

UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Our work on Partnerships for the Goals is linked to these other Sustainable Development Goals: