Mục tiêu Phát triển Bền vững 17

Quan hệ đối tác vì các mục tiêu

Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững

17
Các tổ chức
UNDP
WHO

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này