Câu chuyện

Sáng kiến của cộng đồng để dự phòng HIV và bạo lực giới trong thanh thiếu niên

28 tháng 11 2023
Photo story
Caption: A group activity at the training workshop in Dong Thap province / Một hoạt động nhóm tại hội thảo tập huấn ở tỉnh Đồng Tháp

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc
UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này