Mục tiêu Phát triển Bền vững 10

Giảm bất bình đẳng

Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia.

10
Các tổ chức
ILO
IOM
UNCTAD
UNDP
UNFPA
UNICEF
UNIDO
UNODC

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này