Sustainable Development Goal
10

Giảm bất bình đẳng

Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia.

Các tổ chức

ILO
Tổ chức Lao động Quốc tế
IOM
Tổ chức Di cư Quốc tế
UNCTAD
Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc
UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm

Our work on Reduced Inequality is linked to these other Sustainable Development Goals: