Sustainable Development Goal
2

Không còn nạn đói

Kết thúc tình trạng đói, đạt được an toàn thực phẩm, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Các tổ chức

FAO
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc
IFAD
Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Our work on Zero Hunger is linked to these other Sustainable Development Goals: