Mục tiêu Phát triển Bền vững 2

Không còn nạn đói

Kết thúc tình trạng đói, đạt được an toàn thực phẩm, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

2
Các tổ chức
FAO
IFAD
UNDP
UNICEF
WHO

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này