Ấn phẩm

BÁO CÁO KẾT QUẢ MỘT LIÊN HỢP QUỐC 2019

08 tháng 7 2020

Xuất bản bởi

FAO
IAEA
IFAD
ILO
IOM
ITC
OHCHR
UN DESA
UN ESCAP
UN Women
UN-Habitat
UN
UNAIDS
UNCTAD
UNDP
UNDSS
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNODC
UNV
WHO

Xuất bản với sự hợp tác của

Joint Steering Committee for Delivering as One
File type: PDF
Downloads: 3710
File type: PDF
Downloads: 2949

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này