Sustainable Development Goal
12

Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm

Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

Các tổ chức

UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này

Our work on Responsible Consumption and Production is linked to these other Sustainable Development Goals: