Mục tiêu Phát triển Bền vững 12

Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm

Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

12
Các tổ chức
UNDP
UNESCO
UNICEF

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này