Câu chuyện

Khu công nghiệp sinh thái - mô hình phát triển hoạt động công nghiệp bền vững

23 tháng 11 2020
Signing Project Document
Caption: The Ministry of Planning and Investment (MPI) in collaboration with the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and the State Secretariat for Economic Affairs of Switzerland officially launched the Project “Eco-industrial Park Intervention in Vietnam - Perspective from the Global Eco-Industrial Parks Program”
Photo: © UNIDO

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này