Sustainable Development Goal
11

Các thành phố và cộng đồng bền vững

Làm cho các thành phố và khu định cư của con người dành cho tất cả, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững.

Các tổ chức

UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này

Our work on Sustainable Cities and Communities is linked to these other Sustainable Development Goals: