Mục tiêu Phát triển Bền vững 11

Các thành phố và cộng đồng bền vững

Làm cho các thành phố và khu định cư của con người dành cho tất cả, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững.

11
Các tổ chức
UNICEF
WHO

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này