Sustainable Development Goal
13

Hành động về khí hậu

Hãy hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

Các tổ chức

FAO
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc
IFAD
Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp
ILO
Tổ chức Lao động Quốc tế
IOM
Tổ chức Di cư Quốc tế
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Our work on Climate Action is linked to these other Sustainable Development Goals: