Mục tiêu Phát triển Bền vững 13

Hành động về khí hậu

Hãy hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

13
Các tổ chức
FAO
IFAD
ILO
IOM
UNDP
UNICEF
WHO

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này