Câu chuyện

Thế giới trong ảnh: Shutterbugs phản ánh “Tương lai tôi muốn” qua cuộc thi ảnh của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

04 tháng 11 2020
Caption: Niềm vui công việc: Người phụ nữ này đang rất vui với công việc phơi lưới của mình khi đã giúp đỡ cho chồng con trong việc đi đánh bắt hải sản.
Photo: © Hồ Anh Tiến

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này