Mục tiêu Phát triển Bền vững 7

Năng lượng sạch với giá thành hợp lý

Đảm bảo quyền tiếp cận năng lượng với giá phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người

7
Các tổ chức
UNDP

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này