Sustainable Development Goal
7

Năng lượng sạch với giá thành hợp lý

Đảm bảo quyền tiếp cận năng lượng với giá phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người

Các tổ chức

UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Our work on Affordable and Clean Energy is linked to these other Sustainable Development Goals: