Câu chuyện

Ngày tiêu chuẩn quốc tế năm 2020: Bảo vệ hành tinh bằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế

14 tháng 10 2020
Caption: Designed by Jyoti Bisht from India, the Poster won the First Prize of the World Standards Day 2020 poster competition. The whole idea is to make viewers aware of wide variety of utilities in our day to day life that use international standards to protect our planet.
Photo: © https://www.worldstandardscooperation.org/

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này