Sustainable Development Goal
9

Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng

Làm cho các thành phố và khu định cư của con người dành cho tất cả, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững.

Các tổ chức

ILO
Tổ chức Lao động Quốc tế
UNCTAD
Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển
UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

Our work on Industry, Innovation and Infrastructure is linked to these other Sustainable Development Goals: