Mục tiêu Phát triển Bền vững 9

Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng

Làm cho các thành phố và khu định cư của con người dành cho tất cả, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững.

9
Các tổ chức
ILO
UNCTAD
UNIDO

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này