Câu chuyện

Thiết kế bền vững cho một Hà Nội sáng tạo

03 tháng 11 2022

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN-Habitat
Chương trình Định cư Con người của Liên Hợp Quốc
UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc
UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này