Sustainable Development Goal
8

Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế

Khuyến khích tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt, thỏa đáng cho tất cả mọi người

Các tổ chức

ILO
Tổ chức Lao động Quốc tế
IOM
Tổ chức Di cư Quốc tế
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNCTAD
Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc
UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm

Our work on Decent Work and Economic Growth is linked to these other Sustainable Development Goals: