Mục tiêu Phát triển Bền vững 8

Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế

Khuyến khích tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt, thỏa đáng cho tất cả mọi người

8
Các tổ chức
ILO
IOM
UNAIDS
UNCTAD
UNDP
UNESCO
UNICEF
UNIDO
UNODC

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này