Câu chuyện

UNIDO cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giúp xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ

09 tháng 12 2022

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này