Câu chuyện

Đánh giá các thách thức về tuân thủ tiêu chuẩn của nông sản Việt Nam tại thị trường xuất khẩu

04 tháng 10 2022
Overview of the meeting

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này