Câu chuyện

Trái xoài tươi Việt Nam tự tin vượt biển tới thị trường mới

18 tháng 8 2022
Harvesting mangoes in one of GQSP-supported areas in Dong Thap province
Caption: Harvesting mangoes in one of GQSP-supported areas in Dong Thap province. Photo: UNIDO Viet Nam/Khanh Phan

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này