Mục tiêu Phát triển Bền vững 15

Tài nguyên và môi trường trên đất liền

Bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý rừng bền vững, chống sa mạc hóa, ngăn chặn và đảo ngược suy thoái đất và ngăn chặn mất đa dạng sinh học.

15
Các tổ chức
FAO
UNDP
UNESCO

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này