Sustainable Development Goal
15

Tài nguyên và môi trường trên đất liền

Bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý rừng bền vững, chống sa mạc hóa, ngăn chặn và đảo ngược suy thoái đất và ngăn chặn mất đa dạng sinh học.

Các tổ chức

FAO
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc

Our work on Life on Land is linked to these other Sustainable Development Goals: