Ấn phẩm

Báo Cáo Kết Quả Một Liên Hợp Quốc 2018

28 tháng 5 2019
2018 One UN Results Report

Xuất bản bởi

IAEA
FAO
IFAD
ILO
IOM
ITC
WHO
UNEP
UN Women
UN-Habitat
UNIDO
UNAIDS
WFP
UNDP
RCO
UNESCO
UNFPA
UNICEF
UNODC
UNV
File type: PDF
Downloads: 3107
File type: PDF
Downloads: 12169

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này