Sustainable Development Goal
6

Nước sạch và vệ sinh

Đảm bảo quyền được có nước sạch và vệ sinh môi trường cho tất cả mọi người

Các tổ chức

UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Our work on Clean Water and Sanitation is linked to these other Sustainable Development Goals: