Sustainable Development Goal
6

Nước sạch và vệ sinh

Đảm bảo quyền được có nước sạch và vệ sinh môi trường cho tất cả mọi người

Các tổ chức

UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này

Our work on Clean Water and Sanitation is linked to these other Sustainable Development Goals: