Mục tiêu Phát triển Bền vững 6

Nước sạch và vệ sinh

Đảm bảo quyền được có nước sạch và vệ sinh môi trường cho tất cả mọi người

6
Các tổ chức
UNICEF
WHO

Vị trí của các sáng kiến quan trọng liên kết với Mục tiêu Phát triển Bền vững này