Ấn phẩm

Bình đẳng giới và Các mục tiêu phát triển bền vững tại Châu Á-Thái Bình Dương: Số liệu ban đầu và lộ trình cho sự thay đổi vào năm 2030

28 tháng 3 2019

Xuất bản bởi

UN Women

Xuất bản với sự hợp tác của

Asian Development Bank
File type: PDF
Downloads: 1734
File type: PDF
Downloads: 2281

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này