Câu chuyện

Chương trình hỗ trợ cấp phát tiền mặt của FAO nhằm ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19

12 tháng 11 2020
Caption: Ms Nguyen Thi My Chau
Photo: © FAO/Nguyen Thai Anh

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

FAO
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này