Câu chuyện

UNESCO khởi động chiến dịch ResiliArt – Nghệ thuật kiên cường giữa khủng hoảng đại dịch toàn cầu COVID-19

15 tháng 4 2020

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này