Ấn phẩm

Tuyên bố chính trị về HIV và AIDS năm 2021: Chấm dứt bất bình đẳng và trở lại đúng hướng để kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030

18 tháng 6 2021
UN Declaration on HIV and AIDS

Xuất bản bởi

UN
File type: PDF
Downloads: 1653

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này