Câu chuyện

Phụ nữ chịu ảnh hưởng bởi HIV giúp nhau sống khỏe, sống tốt hơn

28 tháng 11 2023
Photo story
Caption: Women living with HIV in Dien Bien province support each other to stay on treatment and stay healthy / Phụ nữ có HIV ở tỉnh Điện Biên cùng giúp nhau tuân thủ điều trị để sống khỏe

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này