Câu chuyện

Chấm dứt phân biệt đối xử liên quan đến HIV vì mục tiêu bình đẳng

01 tháng 12 2022
Caption: Phụ nữ chịu ảnh hưởng bởi HIV ở tỉnh Hòa Bình tham gia vào các hoạt động đáp ứng với HIV do cộng đồng dẫn dắt./ Women affected by HIV in Hoa Binh Province empowered to participate in community-led HIV response.

Được viết bởi

UNAIDS

UNAIDS
 
 
 

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này