Câu chuyện

Việt Nam tăng cường quản lý biên giới ứng phó với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

26 tháng 8 2021
Caption: International border crossing between Viet Nam and China

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này